Regulamin Czarterów

 1. Armator zobowiązany jest do wydania Czarterującemu jachtu w stanie umożliwiającym  bezawaryjne i bezpieczne żeglowanie.
 2. Czarterujący w momencie odbioru jachtu musi okazać uprawnienia do prowadzenia jachtu, dokument tożsamości i dowód wpłaty należności za czarter.
 3. W wypadku niemożności wyczarterowania jachtu określonego w Umowie z przyczyn niezależnych od armatora zastrzega on sobie prawo do dostarczenia jachtu o podobnym standardzie i wyposażeniu.
 4. W wypadku rezygnacji z najmu jachtu na miesiąc przed terminem rozpoczęcia czarteru, Czarterujący otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki.
 5. Armator zwróci Czarterującemu opłatę za przerwę wynikłą w czarterze jeżeli jest ona spowodowana z winy armatora i jeżeli trwa ona dłużej niż 24 godziny.
 6. Podczas czarteru Czarterujący zobowiązany jest do dbania o jacht i użytkowania go zgodnie z dobrze pojętą praktyką i etykietą żeglarską. Ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu jachtu. Czarterujący odpowiada materialnie za stan powierzonego mu jachtu i jego wyposażenia.
 7. Armator nie zapewnia serwisu „na szlaku”, w wypadku powstania awarii należy skontaktować się z armatorem celem ustalenia sposobu i miejsca jej usunięcia. W wypadku uszkodzeń powstałych z winy Czarterującego ponosi on odpowiedzialność finansową za wynikłe szkody. Zobowiązany jest on do ich zgłoszenia armatorowi, pod rygorem poniesienia kosztów ekspresowej naprawy w wypadku braku wcześniejszego zgłoszenia awarii lub uszkodzenia jachtu.
 8. Armator zastrzega prawo wymiany elementów i urządzeń stanowiących wyposażenie jachtu, w razie ich awarii, na inny sprawny sprzęt lub urządzenia w miejsce uszkodzonych, przykład: silnik, lodówka, ogrzewanie itp.
 9. Czarterujący nie może podnajmować najmowanego jachtu, brać udziału w regatach na najmowanym jachcie oraz wprowadzać zwierząt na jacht bez zgody armatora.
 10. Jacht należy zdać w miejscu i terminie określonym w Umowie. W przypadku spóźnienia Czarterujący jest zobowiązany do pokrycia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wysokości 40 zł. W wypadku przekroczenia terminu zwrotu jachtu powyżej 8 godzin Czarterujący zostanie obciążony karną odpłatnością w wysokości 200% dziennego czarteru, podobna opłata obowiązuje za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia. Jacht powinien zostać zdany do godziny 11:00.
 11. Wynajęcie i zdanie jachtu następuje na podstawie Protokołu przekazania/przejęcia jachtu w którym wymieniony jest cały sprzęt znajdujący się na jachcie oraz stan jachtu. Protokół ten jest sporządzany w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Przy przejęciu jachtu Czarterujący powinien sprawdzić sprzęt wymieniony w Protokole przekazania/przejęcia jachtu i podpisać własnoręcznie jego stan i ilość. Protokół ten będzie stanowił podstawę do oceny stanu jachtu i sprzętu przy jego zdawaniu. Za braki i uszkodzenia ujawnione po podpisaniu Protokołu przekazania/przejęcia jachtu odpowiada Czarterujący i zobowiązany jest do ich usunięcia lub pokrycia strat wg cen określonych w Protokole.
 12. Szczególnie dokładnie należy zapoznać się z trybem postępowania w przypadku kolizji lub kradzieży. Zaniechanie lub błędne postępowanie w przypadku kolizji lub kradzieży może doprowadzić do utraty odszkodowania. W takim wypadku wynikłe straty pokrywa Czarterujący jacht.
 13. Kaucja zostanie zwrócona Czarterującemu po bezszkodowym zdaniu jachtu. W innym razie z kaucji zostanie odliczona suma strat jakie spowodował Czarterujący. W wypadku braku wyceny szkód, armator wstrzymuje zwrot kaucji do czasu wyceny szkód (wycena przez rzeczoznawcę na koszt Czarterobiorcy).
 14. Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht wysprzątany, gotowy do następnego rejsu, lub pokryć koszty sprzątania jachtu (w wysokości 150 zł).
 15. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów polubownie, a w braku polubownego załatwienia sprawy rozstrzygnie ją Sąd Rejonowy.
 16. Umowa z Regulaminem czarteru oraz Protokół przekazania/przejęcia jachtu są sporządzane w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach i w takiej formie podpisane przez każdą ze stron.